Groene App

Verantwoordelijke: Wemaron B.V.  Zonnebloemveld 3, 6641 TA Beuningen
Datum: januari 2023
Website van de onderneming: https://wemaron.nl/

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van groeneapp.nl wanneer weMaron de verantwoordelijke voor opslag en verwerking van uw gegevens is. Vaak is weMaron verwerker van uw gegevens in opdracht van een derde partij zoals uw gemeente. In dat geval gelden de privacyvoorwaarden van de derde partij. Op de website waar u uw gegevens achterlaat, staat wie die verwerker is en welke privacyvoorwaarden voor u van toepassing zijn. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wanneer u gebruik maakt van Groene App, vragen we u om voldoende persoonsgegevens te verstrekken om onze diensten te kunnen verlenen.

1: Wij vragen u om uw postcode en huisnummer omdat Groene App acties aanbiedt die slechts beperkt beschikbaar zijn per uniek adres.

2: Wij vragen u om uw e-mailadres zodat we de aan u verstrekte actie kunnen leveren, om u over het gebruik hiervan te informeren en om u regelmatig te informeren over vergelijkbare acties van uw aanbieder van Groene App.

3: Wij kunnen u vragen om uw naam en telefoonnummer indien de aangeboden dienst vereist dat wij contact met u opnemen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak.

Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw gebruik van onze website. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies in uw browser. Voor cookies geplaatst door andere partijen, verwijzen wij u naar de informatie die deze partijen zelf op hun eigen website daarover geven. Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze dergelijke partijen.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen treden wanneer dat is aangegeven bij de dienst;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het verzorgen en verbeteren van onze website;
 • het verrichten van marktonderzoek.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Groene App bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website.

U heeft het recht:

 • om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken;
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.
 • van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  
 • om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.
 • om uw persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, om die toestemming in te trekken.

Wanneer u een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.  Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag via

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Deze instemming wordt dan verkregen met het accepteren van de voorwaarden bij het ingeven van uw persoonsgegevens en omvat maximaal dezelfde gebruiksrechten als deze die we zelf van u vragen. Nooit verstrekken we derden het recht om gegevens wederom aan anderen ter beschikking te stellen.

Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming moeten vrijgeven, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij zullen in redelijkheid proberen u van tevoren daarover te informeren.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. 

Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. 

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Social Media

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. 

Voor de cookies, die de Social Media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw keuzes voor verwerking persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wilt u een verandering van uw keuze doorgeven, neemt u dan contact met ons op via het op deze website beschikbare contactformulier.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.